Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti:  KAMIKO - HYGIENE s.r.o.,Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica
IČO: 459 653 40  | DIČ: 2023185945 | IČ DPH: SK2023185945   tel.048/4145856, 0907 846 777, www.kamiko.sk

 

týmto oznamujem (oznamujeme), že odstupujem (odstupujeme) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí služby*:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dátum objednania: ..............................................             
Dátum prijatia: .....................................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ....................................................................................
Adresa spotrebiteľa: ................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa: ............................................
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum a miesto : ...................................................

 

Formulár odstúpenia od zmluvy prosím zasielajte výhradne na uvedenú adresu:


poštová adresa: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03  Banská Bystrica

elektronicky na e-mailovú adresu: objednavky@kamiko.sk