Dezinfekčný roztok Dezinfectol SURFACE 1 l, na povrchy
100
9,00€
Bez DPH: 7,50€

Dezinfectol SURFACE je dezinfekčný roztok určený na rýchlu dezinfekciu povrchov a nástrojov. Už malé množstvo prípravku zaručí baktericídny a virucídny účinok. Jeho zloženie bolo vytvorené na základe odporúčaní Federálneho inštitúru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práce Nemeckej spolkovej republiky (BAuA) za účelom eliminácie šírenia vírusu SARS-Cov-2.

Výhody používania:

- vhodný na okamžité použitie

- rýchlo zasychá

- vysoký obsah etanolu 80%

- účinný proti baktériam, vírusom a plesniam

Použitie:

Dezinfekčný prípravok aplikujte rovnomerne na čistený povrch v dostatočnom množstve, aby sa vytvorila tenká vrstva dezinfekčného prípravku a povrch bol dostatočne vlhký. Nechajte voľne vyschnúť. Dezinfekčný prípravok by mal pôsobiť po dobu minimálne 60 sekúnd. Pred použitím vyskúšajte prípravok na menej viditeľnom mieste pre znášanlivosť s povrchom.

Zloženie: etanol (účinná látka) 800,0 ml/l, peroxid vodíka, voda

Bezpečnostné upozornenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie používajte penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok. P403+P235 uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných/ medzinárodných predpisov. Nebezpečenstvo. H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Spotrebujte do dátumu vyznačeného na obale. Teplota skladovania do 25 o C.

“Používajte biocídy bezpečným spôbosom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.”

Slovenský výrobok.

 

 

Thumb File information
KBU-Dezinfectol-SURFACE.pdf 275.83KB

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!