Spoločnosti:  KAMIKO - HYGIENE s.r.o.,Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica
IČO: 459 653 40  | DIČ: 2023185945 | IČ DPH: SK2023185945   tel.048/4145856, 0907 846 777, www.kamiko.sk

 

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady/závad.
Meno a priezvisko kupujúceho: .........................................................................................................
Adresa spotrebiteľa: ................................................................................................................................
Kontaktné údaje – telefón, e-mail: ...........................................................................................................

Číslo dokladu (faktúry): ..............................................             
Faktúra vystavená dňa: ..............................................
Popis vady, predmet reklamácie:

Prílohy:
□  reklamačný protokol
□  reklamovaný tovar
□  kópia dokladu o kúpe
□  iné .....................................................................

Dátum a miesto : ...................................................
Podpis spotrebiteľa: ..............................................
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Reklamačný protokol prosím zasielajte výhradne na uvedenú adresu:
poštová adresa: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, 974 03  Banská Bystricaelektronicky na e-mailovú adresu: objednavky@kamiko.sk