Aviváž VÍLA 5 l, fresh
Skladom
5,10€
Bez DPH: 4,25€

Avivážny prostriedok s príjemnou sviežou vôňou – fresh, bielizni poskytne hebkosť, mäkkosť, antistatický účinok a nezaťaží vašu pokožku, jej pH 5 je vyrovnaným a tolerovaným pre kožu. Vďaka použitiu sa bude vaša bielizeň ľahšie žehliť, je menej krčivá a jemný film, ktorý obaľuje vlákna má aj odpudivý účinok na znečistenie. Dbajte na to, aby ste avivážny prostriedok používali iba na bielizeň, ktorá ju toleruje. Vždy postupujte podľa varovacích symboloch na štítku oblečenia.

Zloženie: viď priložený súbor

Upozornenie:

Nebezpečné pre zdravie
Nebezpečenstvo
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závrať. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Zdraviu škodlivý pri požití. Zdraviu škodlivý pri styku s kožou. Zdraviu škodlivý pri vdychovaní. Rozkladom ozónu v horných vrstvách atmosféry poškodzuje verejné zdravie a životné prostredie.

Varovanie. Pokyny pre bezpečné používanie.
Zamedzte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hlmy/pary/aerosolov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Pri vdýchnutí: preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho v kľude v polohe, ktorá uľahčí dýchanie. Pri požití: pokiaľ sa necítite dobre, volajte Toxikologické informačné stredisko alebo lekára. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranný štít tváre. Pri styku s kožou: umyjte veľkým množstvom vody a mydla. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú nasadené, a pokiaľ ich ide ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepije a nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Thumb File information
KZ-Aviv-peach-fresh-oceanic.pdf 110KB
KB-nov-revzia-2020-Aviv-Vla.pdf 151.56KB

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!