Larrin WC Plus náhradná náplň citrus 40 g
Skladom
0,72€
Bez DPH: 0,60€
Náhradná náplň do wc závesu LARRIN citrus vonia, zabraňuje tvorbe usadením každým spláchnutím.
 
Zloženie. reakčný produkt benzensulfonovej kyseliny, 4-C10-13 sek-alkyl deriváty a 4-methylbenzensulfonové kyseliny a hydroxidu sodného, p-metha- 1,4(8)-diene, 15 – 30 % aniontové povrchovo aktívne látky, menej ako 5 % neiontové povrchovo aktívne látky, parfum, Citral, Linalool, Limonene
 
Varovanie:
Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Po zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračuje vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.
Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Odstráňte obsah/obal  v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!